ลงทะเบียนผู้รับเหมา
รหัสผ่านต้องมากกว่า 8 หลัก มีพิมพ์เล็ก,พิมพ์ใหญ่และตัวเลข อย่างละ 1 ตัว